h6

Заказ обратного звонка

В настоящее время наш рабочий день закончен. Оставьте свой телефон и мы перезвоним в удобное для вас время!

Заказ обратного звонка

Ваше сообщение успешно отправлено

Публикации

kasyan1980Судова практика вирішення спорів про поділ спільного майна подружжя під обтяженням

Ч. 1 ст. 69 СК України передбачено, що дружина і чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбу.

Згідно із ст. 70 СК України, у разі поділу майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором. При вирішенні спору про поділ майна суд може відступити від засади рівності часток подружжя за обставин, що мають істотне значення, зокрема якщо один із них не дбав про матеріальне забезпечення сім'ї, приховав, знищив чи пошкодив спільне майно, витрачав його на шкоду інтересам сім'ї.

Майно, яке є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, ділиться між ними в натурі. Якщо дружина та чоловік не домовилися про порядок поділу майна, спір може бути вирішений судом. При цьому суд бере до уваги інтереси дружини, чоловіка, дітей та інші обставини, що мають істотне значення (ст. 71 Сімейного кодексу України).

Належність майна до спільної сумісної власності подружжя визначається не тільки фактом придбання його під час шлюбу, але і спільною участю подружжя коштами або працею в набутті майна. Застосовуючи цю норму права (статті 60 СК України) та визнаючи право спільної сумісної власності подружжя на майно, суд повинен на підставі доказів встановити не тільки факт набуття майна під час шлюбу, але й той факт, що джерелом його набуття є спільні сумісні кошти подружжя або їх спільна праця.

Узагальнюючи вказані положення сімейного законодавства, керуючий партнер Юридичної компанії «Касьяненко і партнери» Дмитро Касьяненко, наголошує на положеннях ч. 2 ст. 65 Сімейного кодексу, якими передбачено, що при укладенні договорів одним із подружжя вважається, що він діє за згодою другого з подружжя. Норми цієї статті пошиються також на іпотечне майно, що придбане за кредитні кошти, в тому числі нерухомість, застава земельної ділянки, об’єкти незавершеного будівництва, майнові права на нерухомість що побудується в майбутньому, тощо.

Для укладення одним із подружжя договорів, які потребують нотаріального посвідчення і (або) державної реєстрації, а також договорів стосовно цінного майна, згода другого з подружжя має бути подана письмово. Згода на укладення договору, який потребує нотаріального посвідчення і (або) державної реєстрації, має бути нотаріально засвідчена. Договір, укладений одним із подружжя (наприклад іпотечний договір, договір застави майнових прав, інвестиційний договір, купівля - продаж облігацій або деривативів) в інтересах сім'ї, створює обов'язки для другого з подружжя, якщо майно, одержане за договором, використане в інтересах сім'ї.

Окрім цього, особливу увагу при вирішенні питання про поділ майна подружжя (в тому числі і те, що придбане як іпотека) слід приділити також і поділу боргових зобов’язаннь як подружжя в цілому, так і поділу зобов’язань, якщо мало місце зобов’язання котрогось з них, що виникло в інтересах сім’ї.

Так, суди жодним чином не відходять від імперативного положення цивільного та сімейного законодавства про те, що поділу підлягає все майно подружжя, у тому числі і їх боргові зобов'язання та іпотека, а не окрема частина такого майна чи окремий об’єкт з наявного у подружжя майна. Однак, Верховний Суд, як і суди касаційної інстанції до початку діяльності новоутвореного Верховного Суду, вказували на проблематику неповноти вирішення судами при вирішенні справ в судах першої та апеляційної інстанці питань, в тому числі і щодо розподілу іпотеки та заставного майна. Сімейний адвокат в юридичній компанії Касьяненко і партнери проаналізував правові позиції з даного питання, що висвітлені в постановах Верховного Суду від 11 липня 2018 року по справі № 717/1140/15-ц - http://reyestr.court.gov.ua/Review/75345607, від 28 березня 2018 року по справі № 750/9693/15-ц - http://reyestr.court.gov.ua/Review/73124705).

Вищевказані упущення, коментує Дмитро Касьяненко, призводять до виникнення процесуальних питань безпосередньо в ході вирішення справи при поділі заставного майна те боргових зобов’язань, причиною чого стало матеріального права, зокрема, щодо належного застосування положень цивільного та сімейного законодавства щодо поділу спільного майна подружжя, з урахуванням та співвідношенням з положеннями цивільного законодавства щодо належного виконання боргових кредитних зобов’язань.

Як правило сімейний адвокат роз’яснює, що в ході вирішення спору про поділ нерухомого майна, обтяженого, зокрема, іпотекою, навіть не на стадії розгляду справи в суді першої інстанції, постає питання про залучення до розгляду справи іпотекодержателя, якому стає відомо про такий поділ майна подружжя, однією зі сторін якого є позичальник, який одночасно виступає і іпотекодавцем або є другим з подружжя іпотекодавця.

Судова практика, як аналізує Дмитро Касьяненко, неоднозначна з приводу залучення до розгляду справи банку як обов’язкового учасника спірних правовідносин.
Так, суди першої та апеляційної інстанцій далеко не завжди враховують наявність боргових кредитно-іпотечних зобов’язань подружжя вагомою підставою для залучення іпотекодержателя для участі у розгляді справи, або ж не вважають за необхідне визнавати участь Банку у розгляді даної категорії спорів обов’язковою. Так, суди нижчих інстанцій підтримують доводи сторін щодо того, що спір про поділ спільного майна подружжя, в тому числі майна що перебуває в іпотеці, навіть за умови обтяжень на таке майно, зокрема, в порядку іпотеки, стосується лише подружжя, і поділ спільного сумісного майна не порушує права іпотекодержателя.

Дмитро Касьяненко звертає особливу увагу на те, що іпотекодавці притримуються позиції, що права іпотекодержателя поділом іпотечного майна між подружжям не порушуються, спираючись на положення договору іпотеки, зокрема, про заборону іпотекодавця розпоряджатися предметом іпотеки без згоди іпотекодавця, що, по суті, не змінює та не скасовує положення сімейного законодавства (статей 60, 68, 69, 70 СК України), оскільки кожен з подружжя має право на поділ майна, що належить такому подружжю на праві спільної сумісної власності.

Однак, Верховний Суд, не погоджуючись з такими висновками нижчих судів, звертає увагу на те, що перебування спільного майна під обтяженням (іпотекою) та арештом може суттєво вплинути на хід вирішення справи та направляє такі справи на повторний розгляд до судів першої інстанції за скаргами сімейних адвокатів.

Зокрема, у постанові від 11 липня 2018 року по справі № 717/1140/15-ц (http://reyestr.court.gov.ua/Review/75345607) Верховний Суд, беручи до уваги доводи банку у справах про поділ спільного іпотечного майна подружжя, зазначає про безспірність того факту, що рішення щодо іпотечного майна впливає на права та обов'язки іпотекодержателя, тому висновки нижчих судів про відсутність порушень прав банку визнає безпідставними та вказує на необхідність залучення банку до участі у справі. Такої ж правової позиції дотримувався і Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ за результатами розгляду аналогічних спорів, що викладено в ухвалах ВССУ від 01 березня 2017 року по справі №524/10357/15-ц та ухвалі від 24 лютого 2016 року (http://reyestr.court.gov.ua/Review/65312335; http://reyestr.court.gov.ua/Review/56222092)

Суттєвим питанням у процесі вирішення спору між колишнім подружжям про поділ майна подружжя є визнання частки кожного з подружжя у спірному майні, в тому числі в іпотеці. Дмитро Касьяненко наводить для прикладу хід розгляду справи № 725/6036/15-ц, крапку у вирішенні якої було поставлено Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ було ухвалою від 23 липня 2016 року. Правова позиція касаційного суду щодо поділу іпотеки зводилася до наступного.

Позивач уклала договір іпотеки квартири для виконання кредитного договору з ЧРУ ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», отримав кредитні кошти на іпотеку в банку. На підставі рішення виконкому місцевої ради було видано свідоцтво на іпотечне майно про право власності. У зв’язку з тим, що на початку травня 2012 року шлюбні відносини з відповідачем припинено (хоча й проживали вони в одній квартирі), взяті на себе зобов'язання за іпотечним договором по сплаті зобов’язань вона виконувала самостійно до повного виконання кредитних зобов’язань по сплаті кредиту за іпотеку.

Звертаючись до суду через сімейного адвоката з позовом про поділ іпотечного майна, клієнт через сімейного адвоката просив, окрім встановлення судом факту фактичного припинення шлюбних відносин між нею та відповідачем, встановити, що іпотечна квартира є спільною частковою власністю подружжя, однак в силу вкладених нею власних ресурсів для погашення кредитної заборгованості, визнати за нею право спільної часткової власності на 83/100 частини іпотечної квартири, а за відповідачем - на 17/100 частини іпотечної квартири.

Рішенням суду першої інстанції в частині поділу спільного майна подружжя було визнано за Позивачкою права спільної часткової власності на 83/100 частини іпотечної квартири та за Відповідачем – на 17/100 частини іпотечної квартири. Рішенням апеляційного суду Чернівецької області від 24 березня 2016 року, залишеним без змін ухвалою ВССУ від 23 листопада 2016 року, рішення районного суду було скасовано. Таким чином, сімейний адвокат захистив право свого клієнта на іпотечне майно, що було придбане за кредитні кошти в банку.

Суд касаційної інстанції, встановивши факт того, що позичальником за іпотечним кредитом є саме молода сім'я, яку в правовідносинах, що виникають відповідно до Положення (прим. – постанова КМУ 29 травня 2001 р. №584), представляє чоловік чи дружина, чітко вказав, що наявність боргових зобов'язань за кредитним договором по іпотеці, які виникли у період шлюбу та були погашені Позивачкою під час шлюбу та після розірвання шлюбу, на правовий режим вказаної іпотечної квартири, як спільного майна подружжя, не впливає.
Сімейний адвокат наголошує на тому, що поділ іпотечного майна подружжя повинен відбутися виключно в рівних частинах, оскільки спірна іпотечна квартира була придбана за кредитні кошти, отримані подружжям під час шлюбу, що, на думку касаційного суду означає, що право на таке заставне майно у рівних частках набули як відповідач, так і позивач.

LogoПроблема розподілу майна подружжя, придбаного у кредит

Розподіл майна, придбаного по іпотеці, між подружжям при розлученні – справа доволі складна, що на рівні судового роз’яснення потребує досконалих знань у сфері сімейного законодавства. У більшості випадків теорія говорить по те, що поділити майно можна порівно, однак на практиці отримуємо зовсім інший результат. Частіше за все подружня пара перед розірванням шлюбу проживає разом до моменту виплати кредитного боргу, або позбуваються іпотечних прав після залишення боргу на одного з членів подружжя.

Поділ іпотечного майна не стане проблемою, якщо звернутися до юридичної компанії «Касьяненко і партнери», де професіонали зможуть допомогти у визначенні окремої частки володіння спільним майном або розрахуванні грошових компенсацій у випадку відмови від виплати залишку боргу однією зі сторін. Юристи нашої компанії допоможуть із зібранням доказів, складенням позовної заяви, консультацією в питаннях поділу іпотеки, аналізі конкретно вашої ситуації.

Важливим моментом є те, що розподіл майна подружжя не може розглядатися, як розпорядження ним. Тобто іпотекодержатель має можливість реєструвати свої права на майно або змінювати права власності без необхідності в отриманні згоди від кредитора. В свою чергу, сімейний адвокат може підтвердити, що в Законі України «Про іпотеку» відсутні заборони про розподіл кредитного майна. При цьому у статті 6 даного Закону йдеться про те, що майно може бути передано у власність за письмовою згодою усіх власників. Така згода повинна бути складена юристом. При складенні згоди особа, що перейшла у право власності, отримує усі права та обов’язки по відношенню до іпотеки.

На практиці ж розподіл іпотеки є складною та проблемною справою через відсутність компромісу між подружжям у вирішенні даного питання. Юридична практика виділяє наступні складнощі:

1.Суд не має можливості для вирішення питання про розподіл застави та відповідальність перед іпотекодавцем, через що кредитні обов’язки залишаються незмінними. Поділ кредитної квартири у такому разі відбувається лише з врахуванням боргу, а не зі зміною кредитної відповідальності. При цьому кредитор не може звернутися до суду з питань стягнення боргових зобов’язань з обох членів подружжя. Виключенням є лише той випадок, коли один з подружжя є поручителем по кредиту. Саме тому заборгованість і відповідальність ґрунтується лише на підписі на паперах.

2. Проблема поручителя та позичальника у питаннях, коли діло стосується такої справи, як розподіл майна подружжя, яке придбане у кредит. Статтею 556 Цивільного кодексу передбачено, що до поручителя у такому випадку переходять усі права кредитора. Судові інстанції, що розраховують, а не розподіляють борг, не можуть вплинути на те, що борг має виплачувати та особа, що підписала усі папери. Розлучення та сімейні спори у такому випадку не мають жодної ваги у питаннях розподілу. Поручитель зобов’язаний виплачувати борг у разі відсутності оплати від позичальника. Гострим питанням постає проблема компенсації коштів поручителю. Подібним питанням може займатися лише адвокат по розподілу майна подружжя з багаторічним досвідом, який зможе правильно та якісно представити інтереси у суді.

Практика вирішення таких ситуацій дійсно існує і наші юристи зможуть надати детальну та зрозумілу консультацію. Саме тому перед зверненням до суду та прийняттям рішення щодо розподілу іпотечного майна, необхідно заручитися підтримкою спеціаліста у сфері сімейного права. Лише у такому випадку у вашій справі не залишиться білих плям та незрозумілих аспектів.

Керуючий партнер юридичної компанії «Касьяненко і партнери» −

Касьяненко Дмитро

 

Консультації по всій Україні 

(067) 239-93-88, (044) 209-50-69

Оцените материал

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

kasyan1980Спокійне життя валютних позичальників, яке тривало з 2014 року і дозволяло без наслідків не платити за іпотечними кредитами, незабаром піде в минуле 18 жовтня 2018 року Верховна рада України прийняла у другому читанні Кодекс з процедур банкрутства (далі – Кодекс), в якому мова піде про зняття мораторію по валютним кредитам. За відповідний законопроект №8060 проголосували 237 народних депутатів, повідомляє Дмитро Касьяненко. 

Нагадаємо, що мораторій був уведений у 2014 році і призвів до того, що мало хто з валютних позичальників обслуговує свою іпотеку.

Суттєвою  зміною, на яку звертає увагу керуючий партнер Юридичної компанії «Касьяненко і партнери» Дмитро Касьяненко, є можливість визнавати банкрутами фізичних осіб, в тому числі у яких діє мораторій по валютним кредитам. До прийняття закону в чинному законодавстві такої можливості не існувало, в тому числі діяв мораторій на валютний кредит, що тривалий час захищав інтереси позичальників валютних кредитів. Дмитро Касьяненко звертає увагу, що справи про банкрутство фізичних осіб, в тому числі по валютним кредитам, що забезпечуються іпотекою, підлягають розгляду господарськими судами. Як слідує з проекту Кодексу,  для вирішення питань по валютним кредитам будуть доступні дві процедури - судова і досудова. При чому, обов'язковою є участь арбітражного керуючого.

Дмитро Касьяненко зазначає, що до другого читання з проекту Кодексу було вилучено норми щодо автоматизованого арешту рахунків, єдиного електронного реєстру боржників та можливості укладення мирової угоди, в тому числі і по валютних кредитах на які поширюється мораторій. Даний Кодекс встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника-юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи, в тому числі і осіб, що мають валютні іпотечні креди, які забезпечені іпотекою, тищо, власне, і є найбільшою новелою, введеною цим Кодексом.

В цій статті керуючим партнером Юридичної компанії «Касьяненко і Партнери» проаналізовано ключові положення та спірні моменти проекту Кодексу для боржників за «іпотечними» кредитами,  роз’яснено, чого варто очікувати списання боргу при банкрутстві позичальників валютних кредитів та до чого бути готовими людям, що позичили долари США в банках України. 

Пункт VI розділу «Прикінцеві та перехідні положення» проекту, у якому зроблено спробу врегулювати питання реструктуризації заборгованості фізичних осіб за кредитами в іноземній валюті, а також тих іпотечних кредитів на які поширювався мораторій на реалізацію , не містить завершених правових механізмів, необхідних для проведення такої реструктуризації. Положення цього пункту викладено з суттєвими порушеннями прав позичальників валютних кредитів та принципу правової визначеності щодо мораторію на реалізацію предмету застави, що не узгоджується з чинним законодавством щодо мораторію на реалізацію заставленого майна по валютним кредитам та з правової точки зору є неприйнятними. 

Перш за все, не визначено, чи здійснення реструктуризації заборгованості по кредитах які видавалися в доларах США, забезпеченням в яких надано єдине житло позичальника проводитиметься відповідно до встановлених «особливостей» в межах процедури відновлення платоспроможності боржника відповідно до нового Кодексу чи поза межами цієї процедури, а також чи є обов’язковим її проведення. Не встановлено також співвідношення норм Кодексу та положень пункту VI саме щодо встановлення «особливостей реструктуризації заборгованості», що дає підстави учасникам правовідносин довільно тлумачити вказані правові норми.

Згідно з абзацом першим цього пункту, що має захистити права власників іпотечного майна, «З моменту набрання чинності цим Кодексом втрачає чинність Закон України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті». Водночас стаття 3 самого Закону України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» містить особливі умови для втрати ним чинності: «Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування та втрачає чинність з дня набрання чинності законом, який врегульовує питання особливостей погашення основної суми заборгованості, вираженої в іноземній валюті, порядок погашення (урахування) курсової різниці, що виникає у бухгалтерському та/або податковому обліку кредиторів та позичальників, а також порядок списання пені та штрафів, які нараховуються (були нараховані) на таку основну суму заборгованості». Особливості реструктуризації фінансової заборгованості, визначені у пункті VI розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу, не відповідають цим вимогам.

Скасування мораторію на стягнення майна громадян України, суттєво погіршує право позичальників зазначив Дмитро Касьяненко. Крім того, Головне юридичне управління знайшли у проекті Кодексу України з процедур банкрутство, невідповідність конституційним приписам щодо верховенства права. Так Конституційний Суд України у своїх рішеннях неодноразово наголошував, що визначальними елементами верховенства права є принципи правової визначеності, ясності і недвозначності правової норми. Недотримання вимог статті 1 та 8 Конституції України, а також абзацу другого підпункту 5.4 пункту 5 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 22.09.2005 №5, від 29.06.2010 №17-рп, від 11.10.2011 №10-рп дає підстави для довільних тлумачень законодавчих норм, ускладнює їх правильне застосування, а також створює підґрунтя для порушення прав учасників правовідносин. 

Що означає для боржників, валютних позичальників та іпотекодавців скасування мораторію на стягнення майна громадян України? 

Протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Кодексом будуть діяти деякі особливості реструктуризації заборгованості за іпотечними кредитами фізичних осіб в іноземній валюті,  що будуть полягати у наступному. 

По-перше. Заборгованість за кредитами в іноземній валюті, яка виникла до набрання чинності цим Кодексом, та яка забезпечена квартирою або житловим будинком, що є єдиним місцем проживання сім’ї боржника, реструктуризується відповідно до плану реструктуризації або мирової угоди в порядку та на умовах, визначених цими особливостями. 

Тобто, Кодексом передбачено дві судові процедури для іпотекодавців та позичальників валютних кредитів: реструктуризація кредитних боргів позичальника (боржника) та задоволення вимог банків (кредиторів). Дмитро Касьяненко відзначає, що ці положення, в цілому, не відповідають світовій практиці та можуть призвести до порушення прав позичальників та іпотекодавців.

Однак, керуючий партнер ЮК «Касьяненко і партнери» зауважує, що виникає питання щодо того, що ж таке «реструктуризація боргів боржника по валютним кредитам» (розділ ІІІ проекту Кодексу)? Реструктуризація боргів по кредитах, що бралися в доларах США, або в іншій валюті – це  СУДОВА  процедура у справі про неплатоспроможність фізичної особи позичальника, що застосовується з метою відновлення платоспроможності боржника шляхом зміни способу та порядку виконання його зобов’язань згідно з планом реструктуризації валютних боргів по іпотечним кредитам цього боржника. Тобто, новоприйнятим кодексом запроваджується зовсім нова для України процедура – банкрутства фізичної особи, що взяла в банку валютний кредит. Згідно з визначенням, наведеним у Кодексі, банкрутством фізичної особи є визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

По-друге. Вимоги забезпеченого кредитора, тобто банку, які виникли з кредиту в іноземній валюті, що забезпечений іпотекою конвертуються у гривню по курсу Національного банку України на день відкриття справи про неплатоспроможність цього валютного позичальника і погашаються боржником відповідно до плану реструктуризації в розмірі 100 відсотків від ринкової вартості такої іпотеки (квартири) або житлового будинку, яка визначається оцінювачем, призначеним кредитором. Ця сума боргу має бути зменшена пропорційно до частини тіла валютного кредиту який був погашений.

По-третє. Законодавець наводить два шляхи проведення реструктуризації боргів божника, які будуть залежати від суми боргу та розміру загальної площі квартири, обтяженої іпотекою:

 А) у разі, якщо загальна площа квартири, не перевищує 60 квадратних метрів або житлова площа якої не перевищує 13,65 квадратних метрів на кожного члена сім’ї боржника, або якщо загальна площа житлового будинку, обтяжених іпотекою, не перевищує 120 квадратних метрів, відсоткова ставка по такому плану реструктуризації встановлюється на рівні українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб збільшеному на 1 відсоток,  наразі індекс UIRD становить 15,36%. План реструктуризації укладається на 15 років, якщо інше не погоджено сторонами. 

Б) У разі, якщо загальна площа квартири, більша ніж 60 квадратних метрів та перевищує 13.65 квадратних метрів на кожного члена сім’ї боржника, або якщо загальна площа будинку, обтяжених іпотекою, перевищує 120 квадратних метрів, відсоткова ставка по такому плану реструктуризації встановлюється на рівні українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб збільшеному на 3 відсотки. План реструктуризації укладається на 10 років, якщо інше не погоджено сторонами.

Слід зазначити, що для цілей цих особливостей, до розміру вимог забезпеченого кредитора не включаються штрафні санкції та пеня. 

Дмитро Касьяненко звертає увагу на передбачені Кодексом  НАСЛІДКИ затвердження плану реструктуризації заборгованості боржника, що полягають у наступному: 

А) План реструктуризації боргів боржника набирає чинності з дня його затвердження господарським судом і є обов'язковим для боржника та кредиторів.

Б)  Від дня затвердження плану реструктуризації боргів боржника вимоги, внесені у план реструктуризації боргів, можуть бути задоволені тільки у порядку і спосіб, визначений у плані реструктуризації боргів.

В)  За виключенням договорів, які передбачені планом реструктуризації, боржник протягом реструктуризації НЕ МАЄ ПРАВА:

1) здійснювати правочини щодо відчуження або обтяження нерухомого та рухомого майна боржника, включаючи майнові і немайнові об’єкти, цінні папери тощо, вартість яких складає більше десяти мінімальних заробітних плат;

2) укладати договори позики, довічного утримання, уступки вимоги, переведення боргу, а також передачі в довірче управління майна боржника;

3) виступати поручителем за зобов’язаннями інших осіб.

Кодекс з питань банкрутства вводить п'ятирічний особливий режим реструктуризації валютної іпотеки. Наприклад, вимоги забезпеченого кредитора, які виникли за кредитом у валюті, конвертуються в гривню за курсом НБУ на день відкриття справи про неплатоспроможність і погашаються боржником відповідно до плану реструктуризації в розмірі 100% від ринкової вартості квартири або житлового будинку, яка визначена оцінювачем, обраним кредитором, повідомляє видання.

По-четверте. Дмитро Касьяненко звертає увагу на той факт, що прощення (списання) залишку заборгованості по кредитному договору в іноземній валюті, забезпеченому іпотекою, що визначається як різниця між заборгованістю боржника за таким кредитним договором та розміром вимог забезпеченого кредитора, які підлягають погашенню відповідно до цих особливостей, здійснюється ТІЛЬКИ після повного виконання зобов’язань боржника за реструктуризованим зобов’язанням.

ВАЖЛИВО!!! Боржникам за кредитними зобов’язаннями слід зауважити, що план реструктуризації боргів боржника затверджується господарським судом лише після повного погашення боргів боржника щодо сплати аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, якщо така заборгованість існує.

Згідно з проектом, Кодекс набирає чинності і вводиться в дію через півроку з дня його офіційного опублікування, за винятком положень, що визначають створення електронної торгової системи і авторизації електронних майданчиків, які вступають в силу і вводяться в дію через 3 місяці з дня офіційного опублікування цього Кодексу. 

Які ж обмеження чекають на фізичну особу, яку визнають банкрутом??  Дмитро Касьяненко вказує на зазначення таких обмежень у ст. 135 Кодексу, які полягають у наступному: 1)  протягом п’яти років після визнання фізичної особи банкрутом не може бути відкрито провадження у справі про неплатоспроможність за його заявою, крім випадку, якщо боржник погасив усі борги в повному обсязі у порядку, передбаченому цим Кодексом. 2) протягом п’яти років після визнання фізичної особи банкрутом, така особа зобов’язана перед укладенням договорів позики, кредитних договорів, договорів поруки чи договорів застави письмово повідомляти про факт своєї неплатоспроможності інші сторони таких договорів. 3) Фізична особа не може вважатися такою, яка має бездоганну ділову репутацію, протягом трьох років після визнання її банкрутом

УВАГА!!! Борги, що не підлягають реструктуризації. Не підлягають реструктуризації борги боржника щодо сплати аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи та сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування.

Для більш чіткого розуміння введених норм, Дмитро Касьяненко наводить низку основних нововведень означених у статті правовідносин, які чекають «іпотечних» позичальників у найближчому майбутньому: 

1. З моменту набрання чинності цього Кодексу втрачає силу закон України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого в якості забезпечення кредитів в іноземній валюті»;

2. Боржник має право звернутись до господарського суду з заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність у разі, якщо:

- розмір прострочених зобов’язань боржника перед кредитором (кредиторами) становить не менше тридцяти мінімальних розмірів заробітної плати;

- боржник припинив погашати кредити чи здійснювати інші планові платежі у розмірі більше як п’ятдесят відсотків місячних платежів по кожному з кредитних та інших зобов’язань упродовж двох місяців;

- винесено постанову у виконавчому провадженні про відсутність у фізичної особи майна, на яке можна звернути стягнення;

- існують інші обставини, які підтверджують про те, що у найближчий час боржник не зможе виконати грошові зобов’язання чи здійснювати звичайні поточні платежі (загроза неплатоспроможності).

3. Боржник має право обрати шлях вирішення питання з проблемною заборгованістю серед двох судових процедур: реструктуризація боргів боржника та задоволення вимог кредиторів.

4. новий Кодекс про процедури банкрутства встановлює п'ятирічний період реструктуризації іпотечних валютних кредитів і скасовує мораторій на стягнення квартир у неплатників за кредитами. 

Підсумовуючи проведений аналіз ключових моментів проекту Кодексу України з процедур банкрутства, керуючий партнер Юридичної компанії «Касьяненко і партнери» Дмитро Касьяненко зазначає про спробу зміни законодавчого підходу до вирішення питань щодо неплатоспроможності боржників за кредитними зобов’язаннями та виведення законодавства про банкрутство, яких буде захищати права кредиторів. При цьому, суттєво погіршує права позичальників валютних кредитів, що передали в заставу своє майно та ускладнює захист позичальників без відповідної юридичної підтримки.

Підводячи підсумок вищесказаному, в ЮК «Касьяненко і партнери» радять все ж не доводити ситуацію з валютними кредитами, які перейшли в розряд проблемних, до процедури банкрутства. «Борги віддавати, безумовно, треба, тому якщо ви бачите, що справи не наладжуються і валютна позика перетворюється на безвихідний шлях, постарайтеся заздалегідь знайти  кваліфікованого правника, юриста або адвоката, який підготовленно зможе рішити для вас це питання максимально законно, вигідно та вірно. Проконсультуйтеся з досвідченим профільним юристом, який зможе довести вашу справу до списання боргу по валютному кредиту, підготуйте разом з ним усі необхідні папери, позовні заяви та заходи забезпечення заставного майна, і сміливо відстоюйте свої права на іпотеку, подавши відповідні правові документи, - підсумував керуючий партнер Дмитро Касьяненко.

Захист прав позичальників, поручителів та іпотекодавців по всій Україні 

Тел.: +38 (067) 239-93-88 Тел.: +38 (044) 209-50-69

Оцените материал

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (7 Голосов)

Раздел имущества: что нужно знать, если «разбитую чашу» не склеитьkasyanenko-222

Иногда семейная жизнь идет настолько вразлад, что поправить уже ничего нельзя, и пара, даже прошедшая рука об руку десятилетия, принимает решение не просто расстаться, а прекратить свои отношения официально – развестись, а еще провести раздел имущества при разводе. Согласно данным Института демографии и социсследований им. М.В. Птухи НАНУ в Украине ежегодно разводятся около 130 тысяч пар. треть проводят раздел имущества через суд. При этом, по многим вопросам имущественного характера, между бывшими супругами наступают разногласия. Я, как управляющий партнер Юридической Компании «Касьяненко и партнеры», расскажу, что должны знать о разделе имущества разводящиеся, те, кто только собирается пожениться и те, кто живет в счастливом браке (есть семьи, которые решают поделить нажитое, будучи в брачном союзе).

Квартиру, машину и другое спорное имущество поделить получится, а подарки – нет

Итак, первый важный аспект - это то, под раздел имущества подлежит не абсолютно все, чем владеет семья, как многие привыкли думать. Дележ касается лишь собственности, нажитой непосредственно с момента официального заключения союза (ст.69 Семейного кодекса). Если же пара не расписана, то со времени начала их гражданского брака, подтвержденного доказательствами (фото, видео, свидетели и т.п.) ведения совместного хозяйства. При этом полного перечня всего имущество, что подлежит разделу, законодательно нет. Есть лишь приблизительный список имущества, указанный в п. 23 постановления Верховного Суда Украины No 11 от 21 декабря 2007 года «О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел о праве на брак, расторжении брака, признания его недействительным и разделе общего имущества супругов».

В этом списке раздела имущества при разводе попадает:

- жилье, дача, садовое хозяйство;
- земельный надел;
- автомобили, автобусы, комбайны и т.п., скот;
- сбережения, ценные бумаги, депозиты в банках и прочих финансовых организациях;
- страховой полис, приобретенный из бюджета семьи, и страховая компенсация;
- паи в кооперативах;
- деньги, жилплощадь, авто и т.д., по которым есть обязательства;
- выплаты от страховых компаний при срочном прекращении договора с СК и те, что получены, к примеру, мужем или женой до фактического развода;
- предметы быта, купленные во время супружества (техника, электроника, мебель и т.п.)
- все, что было приобретено в качестве профессионального инструмента, даже если оно покупалось одному из бывшей пары (медаппаратура и т.д.);
- ценности (ювелирные украшения), предметы старины и духовного воспитания (книги).

Имущество, которое не подлежат разделу вещи, принадлежащие мужу или жене лично. Согласно ст.57 Семейного кодекса это:

- все, что было куплено до брака;
- вещи, приобретенные кем-то из супругов за собственные деньги (это нужно будет доказать договорами дарения, чеками и прочими подтверждениями);
- нотариально подаренное/унаследованное;
- предметы личного пользования (даже купленные за общие накопления);
- поощрения за определенные заслуги и отличия (денежные премии, подарки, кубки и т.п.);
- деньги, вырученные как моральный ущерб лицу или компенсация, адресованная конкретному человеку, за что-либо;
- страховые выплаты, если полис был куплен за личные деньги;
- зарплата, пенсия и прочие личные выплаты;
- выигрыши, гонорары и т.п., если не заключен договор в интересах семьи.

Нюансы

Есть несколько важных моментов, которые способны повлиять на исход раздела имущества нажитого между супругами. Анализируя практику ЮК «Касьяненко и партнеры», такие ситуации при разделе имущества - не редкость. Например, если до того, как начать раздел квартиры или других объектов, пара проживала раздельно, и каждый успел обжиться ценными вещами, суд может посчитать их как общими, так и личными. Все будет зависеть от доказательной базы собственников, что эти предметы (квартира, машина, объекты собственнсости и другие ценные вещи) появились уже тогда, когда они жили порознь.

Также неоднозначен результат при разделе имущества, если что-либо было куплено за общие и за личные деньги. Например, один из супругов купил за свои личные деньги квартиру, а деньги були выручены за счет продажи другого имущества, до брака. Раздел квартиры или другого нажитого имущества, в таком случае будет согласно долевой собственности, а доля будет зависеть от добавленной денежной части к покупке, что придется доказать документально.

Дележка по согласию и по принуждению

Если муж и жена самостоятельно пришли к согласию о разделе и мущества, что кому достанется после расставания, или этот пункт был прописан в брачном договоре, они могут разделить кваритру или другое богатство полюбовно и без суда о разделе. Но в первом случае условиться устно – мало. Чтобы договор о разделе имущества после развода работал, и в будущем не возникло ситуации, что кто-то из пары вернется к вопросу раздела имущества, договор о разделе имущества после развода должен быть грамотно составлен и оформлен нотариально (ст. 367 ГК). В нем необходимо четко прописать недвижимость которая подлежит разделу, а также указать доли в общей долевой собственности в имуществе, если таковые определены ранее или условлены бывшей парой самостоятельно.

Если же есть какие-либо спорные моменты при разделе имущества, например один из супругов не хочет делить квартиру при разводе, или кто-то из супругов делить машину при разводе не намерен, принудительного раздела имущества через суд не избежать.

Чья часть больше?

При разделе имущества считается, что стороны имеют равные права (ст. 70 СК). За исключением случаев, когда существует договоренность о другом долевом розделе имущества или иное указано в брачном контракте.

Как управляющий партнер юридической компании «Касьяненко и партенры» скажу, что нередки ситуации, когда одна из сторон считает, что заслуживает получить при разделе имущества через суд большую часть, и пытается отсудить ее. Суд пересмотрит «равноправие», если адвокатом по семейным делам будут представлены убедительные доказательства. Сотрудничать в данном случае нужно с грамотными юристами по семейным делам, которые считаются мастерами в разделе имущества через суд. От себя скажу, что при разделе имущества через суд учитываются веские подтверждения. Например, заявление стороны о полном содержании бывшего, в то время как тот/та – денег в «общий котел» не вкладывал. Но, опять же, из практики, другая сторона может представить доказательства, что заслуга была в том, что он/она занимался/лась детьми, хлопотал/а о получении ими образования и т.д. Это тоже учитывается в ходе разбирательства.

Также равенство долей например при разделе квартиры через суд пересматривается, если будут представлены свидетельства намеренного укрывания, порчи или специальной утраты нажитого во время совместного проживания имущества которое подоежит разделу через суд.

Кроме того, основанием для выделения большей доли при разделе имущества через суд может стать проживание с одной из сторон совместных сыновей/дочерей до 18 лет или нетрудоспособных детей (если алиментов не хватает на их лечение и прочее).

Исковая давность – не пустой звук

Делить имущество при разводе через суд когда вздумается, возможно не всегда. Если муж или жена делят имущество, не разведясь официально, то могут сделать это в любое время. А вот если пара развелась, есть такое понятие, как исковая давность. Это три года. И отчет для раздела имущества через суд начинается с момента выяснения кем-либо из четы, что их права были нарушены.

Самые частые предметы споров при разводе и разделе имущества через суд

Чаще всего бывшие супруги проводят раздел квартиры, автомобиля, земли и бизнес. В каждом случае процесс раздела недвижимости или бизнеса через суд довольно сложный и зависит от многих факторов в каждой конкретной ситуации или позиции семейного адвоката. Опять же, лучше воспользоваться услугами «зубастых» юристов, семейного адвоката, иначе есть вариант, что при разделе имущества через суд можете остаться «с носом».

Тем не менее, при разделе квартиры через суд или жилого имущества есть нюансы, которые всегда одинаковые. К примеру, согласно ст.173 Семейного кодекса, даже совместный ребенок не имеет права претендовать на жилплощадь при разделе имущества через суд или ее часть, если она – принадлежит родителям или одному из них. В данных обстоятельствах большую долю при разделе квартиры через суд может «выбить» только кто-то из родителей, с кем этот ребенок останется. Но и квартира при раздлеле через суд считается не часть ребенка, а матери или отца.

Раздел ипотечной квартиры при разводе

Также важным моментом является раздел кредитной квартиры или раздел ипотеки. Раздел ипотечного имущества в данном случае происходит в равных частях (если нет обстоятельств, влияющих на ситуацию), например невыплаченный кредит при разделе залогового имущества. Если долговые обязательства погашены по кредиту и залоговой квартире не в полной мере, и муж или жена не готовы взвалить весь оставшийся долг при разделе ипотечной квартиры на себя, то долг за ипотечную квартиру при разводе тоже делится пополам. Правда, при условии, что оформление ипотечной квартиры совершалось с ведома второго из супругов. Когда юристы ЮК «Касьяненко и партнеры» вели такие дела в суде, приходилось представлять доказательства, что кредит при покупке ипотечной квартиры шел не на собственные нужды заемщика, а на семью. В ход шли квитанции, чеки и т.д., сумма на которых совпадала с выданной в кредит ипотечной квапртирой при разводе.

Кому достанется авто

Автомобиль считается неделимым имуществом при разделе через суд, и его получит кто-то один (ч.2 ст 71 СК). Чаще всего суд при разделе автомобиля постановляет, что права на авто при разделе достаются тому, на кого оно зарегистрировано, кто его водит спорное авто и осуществляет технический контроль. Однако, если с таким исходом не согласен тот, кто остался без автомобиля при разделе имущества, он может попытаться доказать в суде при разделе им ущества, что больше нуждается в спорном автомобиле. Основанием при разделе имущества супругов может быть работа, на которой без спорного авто не обойтись, болезнь, требующая особого перемещения на автомобиле купленном в браке, или необходимость оставить при разделе имущества спорную машину преобретенную в браке за одним из супругов в интересах детей.

Земельный вопрос при разделе имущества в суде

Если бывшие супруги не могут при разводе поделить имущество, а именно участок и разграничить спорный земельный участок самостоятельно «вбиванием колышка» или в долевом соотношении каждого из супругов при расторжении брака, они могут провести раздел земельного участка преобретенного в брака в судебном порядке. Юристам по семейным делам и разделу имущества юридической компании Касьяненко и партнеры не редко приходилось браться за дела в ктороных проводили раздел земельного участка при разводе, в которых участок был преобретен за совместные семейные деньги. Как в итоге происходит разделение земельного участка при разводе, зависит размера, того, сколько людей считается собственниками земли и некоторых иных технико-юридических условий, за какие средства в браке был преобретен спорный земельный участок ( за деньги одного из супругов или за совместные деньги накопленные во время брака). Бывает так, что при разделе один и супругов пытается поделить земельный участок подаренный родителями во время брака одному из супругов. В таком случае юристы и адвокаты юридической компании Касьяненко и партнеры могут отстаивать сторону нашего клиента, ориентируяего на положительный исход, с учетом положительнй практики наших юристов по разделу совместного имущества супругов.

Часто один из супругов претендует на денежное возмещение своей доли при разделе имущества от бывшей второй половины или же требует полагающуюся часть денег после продажи земельного участка.

Совместный бизнес и раздел бизнеса при разводе в суде

Если паре предстоит раздел бизнеса или доли в уставном капитале компании, как совместно нажитого имущества при разводе , все будет зависеть от того, на чьи деньги была открыта фирма и как формировался уставной капитал компании одного из супругов. При этом решающую роль при разделе бизнеса или части в уставном капитале компании при разводе играет то как и за чьи денеьги формировался устаноной капитал , до брака вносились инвестиции в компанию или во время брака формировали устанвой капитал. Если уставной капитал сформирован общими вливаниями денежных средств семьи (доказать, кто и сколько денег на бизнес не представляется возможным), то и делиться будет пополам, несмотря на то, кто основал фирму. Поэтому у одно из супругов есть все шансы подучить ½ от части бизнеса другого из супругов, при этом необходимо получить решение суда о разделе уставного капитала компании. При этом второй из суперугов, при разделе бизнеса получает и право на ½ от дохода доли одного из супругов, а так же денежные средства или материальные ценности компании.

В заключении хочу повториться, что для того, чтобы не потерять имущество преобретенное в браке при разделе имущества, лучше нанять лучшего специалиста или адвоката по разводам и разделу имущества по данному вопросу. ЮК "Касьяненко и партнеры", к слову, всегда готовы прийти вамна на помощь и закрыть вопрос по разделу всего нажитого в браке имущества «под ключ», у нас всегда есть "козырь в рукове" для суда.

Специалисты по разделу имущества. Работаем по всей Украине с любыми, сложными и нестандартными семейными ситуациями.
Тел.: +38 (067) 239-93-88 Тел.: +38 (044) 209-50-69

семейный адвокат киев, раздел имущества при разводе, адвокат по разводам, адвокат по разводам киев, адвокат по семейным делам, раздел имущества через суд, развод и раздел имущества через суд, разделить имущество в суде, раздел имущества в суде, разделить имущество через суд, раздел, автомобиля при разводе, раздел машины при разводе, раздел имущества автомобиль, раздел кредитного автомобиля при разводе, оценка автомобиля при разделе имущества, раздел имущества, при разводе автомобиль, как делится автомобиль при разводе, раздел автомобиля после развода, раздел квартиры при разводе, раздел квартиры после развода, раздел квартиры, раздел квартиры при, разводе если есть ребенок, раздел приватизированной квартиры при разводе, квартира при разводе, развод раздел квартиры, раздел имущества при разводе квартира

 

Оцените материал

3.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.60 (5 Голосов)

logoВ 2017 году Универсал Банк обратился в суд с иском о взыскании долга по кредитному договору, в соответствии с которым было передано 520 000 дол.США. В обеспечение возврата кредита Универсал Банк привлек дополнительных поручителей и взял в ипотеку имущество заемщика.

На момент обращения Универсал Банка в суд к заемщику и поручителям, размер долга, в связи с увеличением курса доллара США к гривне, составлял приблизительно 800 000 дол.США, что по курсу НБУ на сегодня составляет приблизительно 22 400 000 грн. При этом сумма полученного кредита в 2008 году по курсу НБУ была намного меньше и составляла 2 500 000 грн. , что на тот момент равнялось 520 000 дол.США, пояснил Управляющий партнер Юридической компании «Касьяненко и Партнеры» Дмитрий Касьяненко.

В Юр. компании Касьяненко и партнеры отметили , что отстаивая интересы своего клиента они добились позитивного результата для своего клиента, доказали необоснованность исковых требований и отсутствие правовых оснований для взыскания задолженности с клиента юр.компании. Суд отказал Универсал Банку в удовлетворении исковых требований за недоказанностью. Как оказалось Универсал Банк не смог доказать наличие долга у клиента юр. компрании Касьяненко и партнеры.

reshenie universal123

Мы будем рады помочь всем, кто оказался в данной ситуации, окажем необходимую юридическую помощь и поддержку.

Договориться о встрече с юристом Вы можете по телефону (067) 239-93-88. Все документы анализируются нами в течении 2-х дней, определяем юридические механизмы, а также позитивные стороны для клиента, после чего формируем смету защиты Ваших интересов и подписываем с Вами договор оказания юридических услуг.

Все остальное мы делаем сами, без вашего участия. Если Вы находитесь в Киеве , то можете приехать к нам в офис, если Вы из другого города, то документы можете передать по электронной почте или отправить курьерской доставкой по адресу нашего офиса: 01034, г. Киев, ул. Владимирская, 40/2 офис 24 (станция меторо Золотые Ворота).

При себе необходимо иметь следующие документы:

1. Кредитный договор с Банком.
2. Все дополнения к кредитному договору с Банком.
3. Ипотечный договор с Банком.
4. Все дополнения к ипотечному договору с Банком.
5. Договора поручительства с Банком.
6. Все дополнительные соглашения к договору поручительства с Банком.
7. Все графики Банка
8. Все договора реструктуризации (если такие были).
9. Фотокопии материалов судебных дел, если такие есть (от первой до последней страницы). Данный документ мы можем взять сами в суде!
10. Фотокопии материалов исполнительно производства (от первой до последней страницы. Данный документ мы можем взять сами в исполнительной службе!
11. Выписки из банка по вашему кредитному договору, по всем счетам, за весь период действия кредитного договора с момента подписания, по сегодняшний день.


Тел.: 067 239-93-88 Тел.: (044) 209-50-69
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Оцените материал

4.3333333333333 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.33 (6 Голосов)

logo

Проблеми з фіскальними органами?

Податкова перевірка?

Отримали податкове повідомлення-рішення?

Вас викликає слідчий?

Клієнту ЮК «Касьяненко і партнери», який є суб'єктом підприємницької діяльності на спрощеній системі оподаткування та є платником єдиного податку за ставкою 5% (третя група), було протиправно визначено суму податкового зобов'язання за земельним податком з фізичних осіб. Як зазначав ГУ ДФС, сума податкового зобов'язання із земельного податку визначена на підставі пункту 286.5 статті 286 ПК України за користування земельною ділянкою, що знаходиться під належним позивачу нежилим приміщенням.

Однак, контролюючий орган не дослідив та помилково визначив обов’язок за сплати земельного податку землекористувачеві, який використовує належне йому нежитлове приміщення та земельну ділянку під ним для провадження господарської діяльності, оскільки підпунктом 4 пункту  297.1  статті  297 ПК  платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності і земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності.

При цьому, комплексний аналіз положень земельного (ст. 120 ЗКУ) та податкового законодавства (ст. 269, 271, 297 ПКУ ) показав, хто саме є платником земельного податку, що є об'єктом оподаткування, з якого моменту виникає (набувається, переходить) обов'язок сплати цього податку, умови та підстави сплати цього платежу у разі здійснення господарської діяльності або вчинення правочинів із земельною ділянкою чи будівлею (її частиною), які на ній розташовані. Оскільки податковим органом не було доведено протилежне та не наведено правових підстав законності нарахованого земельного податку, юристи ЮК «Касьяненко і партнери» в судовому порядку домоглися ухвалення позитивного рішення на користь Клієнта та скасування протиправного ППР.

Тел.: 067 239-93-88 Тел.: (044) 209-50-69
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Skype: dkasyan99

 

 

 

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

11 вересня 2018 року № 826/13804/17

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Григоровича П.О., розглянув в порядку спрощеного провадження адміністративну справу

за позовом ОСОБА_2 доГоловного управління Державної фіскальної служби у м. Києві провизнання протиправними та скасування податкового повідомлення-рішення, податкової вимоги та рішення про опис майна у податкову заставу,

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ОСОБА_2 (надалі - позивач) звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Головного управління ДФС у м. Києві (надалі - відповідач), в якому, з урахуванням заяви про зміну позовних вимог, просив суд визнати протиправними та скасувати:

- податкового повідомлення-рішення №45273-1305 від 28.04.2017;

- податкової вимоги №69157-17 від 30.08.2017;

- рішення про опис майна в податкову заставу №69157/17-11 від 30.08.2017.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справ між суддями від 25.05.2018, вказану справу передано на розгляд судді Григоровичу П.О.

Враховуючи зазначене, ухвалою суду від 04.06.2018 справу прийнято до провадження та вирішено подальший розгляд справи здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач підтримує заявлені позовні вимоги в повному обсязі та просить суд їх задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в позовній заяві.

Відповідач проти позову заперечує з підстав, викладених в письмовому відзиві на позовну заяву.

Сторони не скористались правом на подання відповіді на відзив та заперечень, внаслідок чого суд вважає за можливе розглянути справу за наявними в ній письмовими доказами.

Розглянувши подані сторонами документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до податкового повідомлення-рішення Головного управління ДФС у м. Києві від 28 квітня 2013 року № 45273-1305 ОСОБА_2 визначено суму податкового зобов'язання за платежем «земельний податок з фізичних осіб» за 2017 рік у розмірі 372 353,51 грн.

Як зазначив відповідач, сума податкового зобов'язання із земельного податку визначена позивачу на підставі пункту 286.5 статті 286 Податкового кодексу України за користування земельною ділянкою, що знаходиться під належним позивачу нежилим приміщенням.

Позивач вважає протиправним оскаржуване податкове повідомлення-рішення, оскільки він є платником єдиного податку та використовує земельну ділянку під нерухомим майном у своїй господарській діяльності, а тому звільняється від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з земельного податку.

Оцінивши за правилами ст. 90 Кодексу адміністративного судочинства України надані сторонами докази та пояснення, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні, Окружний адміністративний суд міста Києва вважає, що позов підлягає задоволенню, з наступних підстав.

ОСОБА_2 29.11.2001 зареєстрований Дніпровською районною в м. Києві державною адміністрацією, як фізична особа-підприємець, що підтверджується свідоцтвом серії НОМЕР_2.

Позивач перебуває на обліку в органах ДФС, як суб'єкт підприємницької діяльності на спрощеній системі оподаткування, є платником єдиного податку за ставкою 5%, віднесений до третьої групи.

ОСОБА_2 отримано свідоцтво платника єдиного податку серії НОМЕР_3 від 21 квітня 2012 року, в якому зокрема вказано, що одним із видів господарської діяльності за КВЕД-2010 є 50.20.0 «Технічне обслуговування та ремонт автомобілів»; місцем провадження господарської діяльності визначено АДРЕСА_1.

За підпунктами 14.1.72 та 14.1.73 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі по тексту - ПК) земельним податком визнається обов'язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів. Землекористувачами можуть бути юридичні та фізичні особи (резиденти і нерезиденти), яким відповідно до закону надані у користування земельні ділянки державної та комунальної власності, у тому числі на умовах оренди.

Відповідно до підпунктів 269.1.1 і 269.1.2 пункту 269.1 статті 269 ПК платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі.

Згідно з підпунктом 270.1.1 пункту 270.1 статті 270 ПК об'єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні.

Відповідно до пункту 286.1 статті 286 ПК підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

За пунктом 287.7 статті 287 ПК у разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

Згідно з пунктом 287.8 цієї ж статті власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

У частинах першій та другій статті 120 Земельного кодексу України встановлено, що у разі набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, що перебувають у власності, користуванні іншої особи, припиняється право власності, право користування земельною ділянкою, на якій розташовані ці об'єкти. До особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення. Якщо жилий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, що перебуває у користуванні, то в разі набуття права власності на ці об'єкти до набувача переходить право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача.

За статтями 125 і 126 цього Кодексу право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав, яка оформляється відповідно до Закону України від 1 липня 2004 року № 1952-IV «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Аналогічним чином перехід права власності на земельну ділянку до особи, яка набула право власності на житловий будинок (крім багатоквартирного), будівлю або споруду, унормовують положення статті 377 Цивільного кодексу України. За статтею 378 цього Кодексу право власності особи на земельну ділянку може бути припинене за рішенням суду у випадках, встановлених законом.

Аналіз зазначених норм права дає можливість визначити, хто саме є платником земельного податку, що є об'єктом оподаткування, з якого моменту виникає (набувається, переходить) обов'язок сплати цього податку, подію (явище), з якою припиняється його сплата, умови та підстави сплати цього платежу у разі вчинення правочинів із земельною ділянкою чи будівлею (її частиною), які на ній розташовані.

Зокрема, в розумінні зазначених норм обов'язок зі сплати земельного податку для фізичної особи - власника чи користувача земельної ділянки залишається незмінним незалежно від реалізації цією особою певних наданих їй правоможностей, як-от набуття нею статусу суб'єкта господарювання, діяльність якого пов'язана з використанням земельної ділянки або без такого.

Відповідно до пункту 291.3 статті 291 Податкового кодексу України юридична особа чи фізична особа-підприємець можуть самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим главою 1 розділу XIV ПК та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою.

За пунктом 291.2 статті 291 ПК спрощена система оподаткування, обліку та звітності полягає в запровадженні особливого механізму справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 Податкового кодексу України на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених цією главою, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

У пункті 269.2 статті 269 ПК також передбачено, що суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, сплачують земельний податок в особливому порядку, передбаченому главою 1 розділу XIV цього Кодексу (за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності).

За підпунктом 4 пункту 297.1 статті 297 ПК платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності і земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності.

У значенні наведених норм права спрощена система оподаткування не звільняє суб'єкта господарювання від виконання податкових зобов'язань зі сплати податків, встановлених у пункті 297.1 частини 297 ПК, а запроваджує інші умови, порядок та механізм їх сплати, а також встановлює можливість відновлення їх сплати на загальних підставах у разі недотримання умов оподаткування за спрощеною системою.

Умовою несплати земельного податку за зазначеною системою оподаткування є те, що суб'єкт господарювання, який є власником чи користувачем земельної ділянки, використовує цю землю для проведення господарської діяльності. Можливість звільнення від сплати цього податку за інших умов, наприклад, коли окремо надається в найм будівля, її частина чи нежиле приміщення без земельної ділянки, на якій розміщена перелічена нерухомість, не встановлена.

Із встановлених обставин справи випливає, що позивач є користувачем нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1; при цьому, ОСОБА_2 є платником єдиного податку відповідно до свідоцтва серії НОМЕР_3 від 21.04.2012, в якому зокрема вказано, що одним із видів господарської діяльності позивача є «Технічне обслуговування й ремонт автомобілів»; місцем провадження господарської діяльності визначено АДРЕСА_1.

Як зазначає позивач, вказане нежитлове приміщення використовується ним в господарській діяльності у формі СТО. Представником відповідача дані обставини не заперечуються.

Здійснивши системний аналіз залучених до справи доказів в контексті зазначених вище норм, суд приходить до висновку, що земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1, використовується позивачем для провадження господарської діяльності, тому останній, як платник єдиного податку, звільняється від обов'язку сплати земельного податку за користування земельною ділянкою, що є підставою для задоволення адміністративного позову в частині скасування податкового повідомлення-рішення №45273-1305 від 28.04.2017.

Аналогічна правова позиція викладена Верховним Судом в Постанові від 13.03.2018 №№815/2146/17 (адміністративне провадження №К/9901/1698/17).

Позовні вимоги в частині визнання протиправними та скасування податкової вимоги та рішення про опис майна в податкову заставу підлягають задоволенню, як такі, що є похідними від позовних вимог про визнання протиправним та скасування ППР.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною другою статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Згідно з частиною першою статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України Кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Відповідно до частини другої статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

У таких справах суб'єкт владних повноважень не може посилатися на докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком випадків, коли він доведе, що ним було вжито всіх можливих заходів для їх отримання до прийняття оскаржуваного рішення, але вони не були отримані з незалежних від нього причин.

Оцінивши докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні, та враховуючи всі наведені обставини, Окружний адміністративний суд міста Києва, з урахуванням вимог встановлених частиною другою статті 19 Конституції України та частиною другою статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України, виходячи з системного аналізу положень законодавства України та доказів, наявних у матеріалах справи, вважає, що адміністративний позов підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 2, 6, 72-77, 90, 139, 241-246 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ВИРІШИВ:

1.Адміністративний позов задовольнити повністю.

2.Визнати протиправними та скасувати податкове повідомлення-рішення №45273-1305 від 28.04.2017; податкову вимогу №69157-17 від 30.08.2017 та рішення про опис майна в податкову заставу №69157/17-11 від 30.08.2017, складені Головним управлінням ДФС у м. Києві.

3.Присудити на користь фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1, адреса: АДРЕСА_2) понесені витрати по сплаті судового збору у розмірі 6923,53 (шість тисяч дев'ятсот двадцять три грн. 53 коп.) за рахунок бюджетних асигнувань ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 39439980, адреса: 04655, м. Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 33/19).

Рішення набирає законної сили відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржене до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими статтями 293, 295-297 Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до підпункту 15.5 пункту 15 розділу VII "Перехідні положення" Кодексу адміністративного судочинства України до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Суддя П.О. Григорович

Проблеми з фіскальними органами?

Податкова перевірка?

Отримали податкове повідомлення-рішення?

Вас викликає слідчий?

Оцените материал

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Голосов)
h6
+38 (044) 209-50-69
+38 (067) 239-93-88
E-maillaw@kasyanenko.com.ua
Адресул. Владимирская, 40/2

 

click fraud detection